• VÍTAME VÁS NA STRÁNKE ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE
  JUDr. JURAJA FÜZERA

  Vstúpte

PROFIL

Dovoľujeme si Vám predstaviť Advokátsku kanceláriu JUDr. Juraja Füzera so sídlom v Trebišove, ktorá pre svojich klientov poskytuje komplexné, efektívne právne služby, právne poradenstvo a kompletný právny servis v rámci územia Slovenskej republiky. 

Hlavnými bodmi, ktorými sa riadi advokátska kancelária sú: 
• dlhoročná prax v oblasti práva ( od roku 1978 ) 
• profesionalita 
• flexibilita 
• vysoká odborná úroveň 
• práca s právnymi predpismi 
• diskrétnosť 
• maximálne vyvinutie úsilia k spokojnosti klienta 

Spolupracujeme aj so súdnymi znalcami, tlmočníkmi, notármi, súdnymi exekútormi, daňovými poradcami a so správcami konkurznej podstaty.


POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB

Advokátska kancelária so sídlom v Trebišov poskytuje komplexné právne služby a to takmer vo všetkých oblastiach práva či už fyzickým alebo právnickým osobám. Klientom garantuje vysokú odbornosť a skúsenosti, ktoré advokátska kancelária nadobudla počas rokov praxe a pôsobenia. Snaží sa každému nášmu klientovi vyjsť čo najviac v ústrety a nájsť pre neho to najideálnejšie, teda to najvhodnejšie riešenie pre jeho konkrétny problém. Klientov zastupuje v konaní pred všeobecnými súdmi v občianskom, trestnom konaní ako aj v správnom konaní, pred rozhodcovskými súdmi, Ústavným súdom SR.


Pri riešení právnych problémov treba mať však na pamäti, že nie všetky Vaše problémy sa nevyriešia na počkanie od stola. Pri návšteve advokátskej kancelárie ja potrebné vziať si so sebou všetky písomnosti, ktoré sa Vášho problému dotýkajú, aby sa predišlo situácii, že Vaša návšteva advokátskej kancelárie vyjde nazmar. Kontakt


Telefonicky je potrebné dojednať si termín konzultácii a návštevy. Oblasti práva nižšie uvedené a spomenuté sú len informatívne, čo znamená, že sa zaoberáme aj inými hore neuvedenými oblasťami práva.


Advokátska kancelária zastupuje klientov vo viacerých oblastiach práva. Príkladom uvádzame len niektoré z mnohých, v ktorých je najviac aktívna a v súčasnosti pre našich klientov poskytuje právne služby a poradenstvo najmä v oblastiach:


Občianske právo

 • • Právne poradenstvo
 • • Vyhotovenie občianskoprávnych zmlúv a kontrolu zmlúv
 • • Vlastníctvo
 • • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • • Spisovanie žalôb a iných podaní
 • • Vymáhanie pohľadávok
 • • Dedičské právo
 • • Zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka prevod nehnuteľností, zastupovania v katastrálnom konaní záväzkového právo – vznik, zmena a zánik záväzkov
 • • a mnoho ďalších

Obchodné právo

 • • Podania do obchodného a živnostenského registra vykonávame pomocou ZEP
 • • Zastupovanie pred obchodným registrom, živnostenskými a daňovými úradmi
 • • Právo obchodných spoločností – zakladanie, zmena a likvidácia verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva (čítaj viac
 • Potrebujete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) resp. pomoc pri založení s.r.o.?

  Advokátska kancelária JUDr. Juraja Fűzera v Trebišove Vám expresne rýchlo založí s.r.o. alebo inú novú obchodnú spoločnosť [akciovú spoločnosť (a.s.), komanditnú spoločnosť (k.s.), verejnú obchodnú spoločnosť (v.o.s.) a družstvo].

  Advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Pozri viac o ZEP.

  Založenie s.r.o. je upravené Obchodným zákonníkom v §§ 150 a nasl.

  Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jediný subjekt či už ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu).

  Bližšie si teda ozrejmíme postup ako postupovať pri založení s.r.o.?

  - vyberiete si názov budúcej spoločnosti s ručením obmedzeným. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“.

  - vyberiete si predmety podnikania (buď z voľných alebo viazaných živností), ktoré zasielame na Živnostenský úrad a ten vydáva osvedčenie o živnostiach. Názvy predmetov podnikania (voľných živností) by mali byť v súlade s odporúčaním Ministerstva vnútra SR.

  - ďalším krokom pred založením s.r.o. je určenie sídla spoločnosti. Miesto, kde chcete mať sídlo Vašej s.r.o., musí byť buď Vašim vlastníctvom, alebo musíte mať nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Advokátska kancelária Vám ponúka aj inú možnosť a to zriadiť si Virtual Office (virtuálneho sídla). Pozri viac o VIRTUAL OFFICE.  

  Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis pri založení s.r.o. alebo iných nových obchodných spoločností (akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, verejnú obchodnú spoločnosť a družstvo).

  Vypracujeme pre Vás nasledovné dokumenty potrebné k založeniu s.r.o.:
  Spísanie plnej moci na zastupovanie klienta
  Vypracovanie dokumentov obchodných spoločností – zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva, zmena základného imania, prevod obchodného podielu, rozšírenie a zúženie predmetu podnikania, zmena sídla, zmena obchodného mena, zmena štatutárneho orgánu (konateľa), spoločníka, zmena právnej formy, likvidácia spoločností a ďalšie...
  Príprava podkladov pre vydanie osvedčenia o živnostiach, či už voľných alebo viazaných
  Vypracovanie návrhu na zápis novej spoločnosti do obchodného registra a jeho podanie na Okresný súd
  Vyžiadame za Vás výpis z registra trestov a podáme návrh na registráciu na daňovom úrade
  a iné právne služby, ktoré bude klient požadovať

 • • Vypracovanie dokumentov obchodných spoločností – zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva, zmena základného imania, prevod obchodného podielu, rozšírenie a zúženie predmetu podnikania, zmena sídla, zmena obchodného mena, zmena štatutárneho orgánu (konateľa), spoločníka, zmena právnej formy, likvidácia spoločností a ďalšie...
 • • Kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby
 • • Zápis do obchodného registra, vrátane zastupovanie v konaní o vydanie živnostenského listu
 • • Spisovanie obchodných zmlúv, poradenstvo v oblasti tvorby zmlúv
 • • Právne rozbory, poradenstvo, konzultácie a spisovanie návrhov a žalôb
 • • Zastupovanie pred súdmi vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka
 • • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • • Spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • • Spisovanie žalôb a iných podaní
 • • Podávanie návrhov na začatie exekučného konania a zastupovanie v exekučnom konaní
 • • Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva
 • • a iné

Pozemkové právo

 • • Právne poradenstvo v pozemkovom práve týkajúce sa nehnuteľností, ich prevodu, výstavby, určovania vlastníctva a pod.,
 • • Zastupovanie v katastrálnom konaní, v konaniach pred súdmi a stavebnými úradmi,
 • • Vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva a iných práv k nehnuteľnostiam, zabezpečenia (napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, zmluvy o budúcej zmluve, zmluvy o predkupnom práve, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zriadení vecného bremena a iné)
 • • a iné

Trestné právo

 • • Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených,
 • • Zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku a Trestného zákona – od doručenia uznesenia o vznesení obvinenia až do skončenia trestného konania zastupovanie na hlavnom pojednávaní
 • • Vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Trestného poriadku a Trestného zákona, ako príklad uvádzame trestné oznámenie, sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania, žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, písomný sľub a iných podaní
 • • Zastupovanie poškodených (poškodených) v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní)
 • • Právne konzultácie a poradenstvo
 • • a iné

Pracovné právo

 • • Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a pracovnoprávnych vzťahov.
 • • Príprava pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení 
 • • Skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov (dohôd o skončení pracovného pomeru , výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení v skúšobnej dobe)
 • • Príprava vnútropodnikových smerníc pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení
 • • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi (v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a pri iných pracovnoprávnych sporoch)
 • • a iné

Rodinné právo

 • • Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • • Riešenia právnych vzťahov medzi manželmi, rodičmi a deťmi navzájom
 • • Príprava návrhov a iných podaní
 • • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (právne služby pri sporoch o výživné, úprav práv k maloletým deťom)
 • • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • • Zabezpečovanie a spisovanie rodičovských dohôd
 • • Zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi
 • • právne služby pri sporoch o výživné, úprav práv k maloletým deťom
 • • a iné

Exekučné právo

 • • Podávanie návrhov na začatie exekučného konania
 • • Podávanie námietok v exekučnom konaní, návrhov na zastavenie exekúcie alebo odklad exekúcie,
 • • Zastupovanie v exekučnom konaní
 • • a iné

Vymáhanie pohľadávok

 • • Poskytneme právne stanovisko ohľadom oprávnenosti a vymožiteľnosti Vašej pohľadávky
 • • Príprava potrebných dokumentov nevyhnutných na úspešné vymoženie pohľadávky a to:
 • - mimosúdne vymáhanie pohľadávok (výzva s lehotou na zaplatenie dlžnej sumy)
 • - súdne vymáhanie pohľadávok (návrh na vydanie platobného rozkazu/žaloby)
 • - vymáhanie pohľadávky súdnym exekútorom (vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie a zastupovanie klienta v exekučnom konaní)
 • • a iné

ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS

Technológie ovplyvňujú každým dňom viac oblastí nášho života a preto sa Advokátska kancelária JUDr. Juraja Füzera rozhodla zriadiť a využívať zaručený elektronický podpis (ZEP). Účelom využívania ZEP sú úspory nemalých finančných prostriedkov klientov, úspory straty času klientov a hlavne zjednodušenia komunikácie s inštitúciami ako sú napríklad:


 • • Okresné a krajské súdy SR
 • • Obchodný register
 • • Živnostenský register
 • • Kataster nehnuteľností

Neznamená to však, že komunikovať sa dá len s týmito uvedenými inštitúciami. V súčasnej dobe totiž dochádza k postupnej elektronizácii štátnej správy, preto sme uviedli len hlavné a najvyužívanejšie inštitúcie.

Čo je ZEP?


ZEP, odvodená skratka od – Zaručeného elektronického podpisu, je plnohodnotnou náhradou vlastnoručného podpisu, kde totožnosť jeho autora teda podpisovateľa je jednoznačne a preukázateľne identifikovateľná. Ide o elektronické údaje pripojené k podpisovanému elektronickému dokumentu, ktoré identifikujú jeho autora (podpisovateľa). Legislatívne je ZEP postavený na roveň úradne overeného podpisu.Bližšiu špecifikáciu a právnu úpravu nájdeme v zákone č. 215/2002 Z. z. - Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Úspora finančných prostriedkov


V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov: ,,Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.“Správne poplatky

Obchodný register

Podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) do obchodného registra
- bez využitia ZEP: 300,- €
- s využitím ZEP: 150,- €

Podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti (a.s.) do obchodného registra
- bez využitia ZEP: 750,- €
- s využitím ZEP: 375,- €

Podanie návrhu na zápis verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.) do obchodného registra
- bez využitia ZEP: 300,- €
- s využitím ZEP: 150,- €

Podanie návrhu na zápis vkomanditnej spoločnosti (k.s.) do obchodného registra
- bez využitia ZEP: 300,- €
- s využitím ZEP: 150,- €

Podanie návrhu na zápis zmeny do obchodného registra
- bez využitia ZEP: 66,- €
- s využitím ZEP: 33,- €

Výpis z obchodného registra
- bez využitia ZEP: 6,50,- €
- s využitím ZEP: 0,33,- €

Listina zo zbierky listín – 50 strán
- bez využitia ZEP: 16,50,- €
- s využitím ZEP: 0,33,- €

Kataster nehnuteľností

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
- bez využitia ZEP: 66 €
- s využitím ZEP: 33 €

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný zrýchlene
- bez využitia ZEP: 266 €
- s využitím ZEP: 133 €

Živnostenský úrad

Voľné živnosti
- bez využitia ZEP: 5 €
- s využitím ZEP: 0 €

Remeselné / Viazané živnosti
- bez využitia ZEP: 15 €
- s využitím ZEP: 7,50 €


Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


Pri vyhotovení dokumentov podávaných elektronicky, postačuje jedno vyhotovenie z každého dokumentu a nie je potrebné overovať každý podpis a listinu zvlášť, čo predstavuje úsporu finančných prostriedkov. Pri dokumentoch, ktoré sa podávajú v listinnej podobe, nepostačuje jedno vyhotovenie a vyhotovenia podávané v listinnej podobe musia byť overené.

Úspora straty času klientov


Podania spolu s prílohami sú elektronicky odoslané priamo z Advokátskej kancelárie. Nestráca sa tým drahocenný čas na podateľni, čas nevyhnutný pri doručovaní poštou alebo súdnymi doručovateľmi. Pri využívaní ZEP- u je obchodný register k dispozícii nepretržite 24 hodín denne a elektronicky je možné zaslať návrh na úrad alebo súd kedykoľvek aj v nočných hodinách. Každý úkon vykonaný úradom alebo súdom je automatický zasielaný Advokátskej kancelárii do elektronickej schránky a e-mailu.


Pri využívaní ZEP-u nie je potrebné nakupovať kolkové známky, pretože poplatky sa uhrádzajú prostredníctvom internet bankingu (teda bezhotovostne) na základe platobných podmienok. Úrad alebo súd oznámi zaslaním do elektronickej schránky a na e-mail správu o platobných podmienkach.


CENNÍK

Podľa vyhlášky 655/2004 sa pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom na spôsobe a výške zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.


Hodinová odmena

sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Paušálna odmena

sa môže dohodnúť za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Podielová odmena

sa stanoví ako dohodnutý peňažný podiel z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

Tarifná odmena

základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Jednoduchá právna pomoc

Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Pod jednoduchou právnou pomocou treba rozumieť poskytnutie právneho poradenstva zodpovedaním otázok klienta v sídle advokátskej kancelárie alebo na inom dohodnutom mieste, telefonicky, emailom a pod. V prípade poskytnutia jednoduchej právnej služby Vám bude advokát účtovať 10,-€ za každú začatú polhodinu.


Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.VIRTUAL OFFICE
(virtuálne sídlo)


Čo je to VIRTUAL OFFICE (virtuálne sídlo)?

Každá obchodná spoločnosť, ktorá sa zapisuje do obchodného registra Slovenskej republiky a živnostenského registra Slovenskej republiky, musí mať zriadené sídlo. Ide o poštovú adresu, ktorá je označená obchodným menom spoločnosti, v ktorej je povinná spoločnosť prijímať a preberať poštové zásielky. Sídlom obchodnej spoločnosti je nehnuteľnosť, ktorú spoločnosť vlastní alebo si ju prenajala, ale netreba zabúdať, že ide zväčša o nemalé finančné výdavky či už na kúpu nehnuteľnosti alebo prenájom kancelárie.

Obchodný zákonník definuje sídlo obchodnej spoločnosti v § 2 ods. 3

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

V súčasnej dobe poznáme lacnejšiu alternatívu hore uvedených možností zradenia sídla obchodnej spoločnosti a to tzv. Virtual Office teda virtuálne sídlo spoločnosti.

Advokátska kancelária JUDr. Juraja Füzera Vám ponúka virtuálne sídlo na lukratívnej adrese v centre Trebišova.

Hlavnými výhodami virtuálneho sídla je to, že pre zápis sídla do obchodného registra Slovenskej republiky a živnostenského registra Slovenskej republiky obchodná spoločnosť nepotrebuje vlastniť nehnuteľnosť alebo byť nájomcom, čo výrazne znižuje prvotné finančné výdavky spoločnosti v súvislosti so zriadením sídla spoločnosti. Služba virtuálneho sídla je výhodná hlavne pre všetkých tých, ktorí k svojmu podnikaniu nepotrebujú kancelárske priestory ako aj pre začínajúcich podnikateľov, pretože ich obchodná spoločnosť nemá žiadne výdavky z titulu nájomného, podnájomného, daní z nehnuteľností a pod.

Tým, že spoločnosť si zriadi len virtuálne sídlo nevzniká tejto spoločnosti žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti. Zriadenie sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti slúži výlučne len k zápisu sídla do obchodného registra Slovenskej republiky a živnostenského registra Slovenskej republiky a k prijímaniu a preberaniu pošty.


Poštové zásielky obchodnej spoločnosti


Pokiaľ ide o prijímanie a preberanie poštových zásielok obchodných spoločností je potrebné si uvedomiť, že na virtuálne sídlo spoločnosti budú doručované všetky poštové zásielky adresované spoločnosti, vrátane úradnej korešpondencie. V prípade, že si podnikateľ nezabezpečí riadne prijímanie úradnej korešpondencie, vystavuje svoju obchodnú spoločnosť riziku rôznych peňažných sankcií zo strany týchto úradov.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je preto výhodné, ak je prijímanie a preberanie poštových zásielok pre obchodnú spoločnosť realizované prostredníctvom obchodného partnera. Tento obchodný partner ďalej zabezpečuje obratom doposielanie poštových zásielok na kontaktnú poštovú adresu, ktorú určí obchodná spoločnosť. Poštové zásielky sa doposielajú neotvorené, čím je v plnom rozsahu zabezpečené ich listové tajomstvo.


Poskytovanie služby Virtual Office Advokátskou kanceláriouAdvokátka kancelária JUDr. Juraja Füzera zabezpečuje a poskytuje kompletné služby virtuálneho sídla v rozsahu:

• zriadenie virtuálneho sídla na poštovej adrese M. R. Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov. Virtuálne sídlo spoločnosti sa zriaďuje na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom budovy a nájomníkom (obchodnou spoločnosťou) prostredníctvom advokátskej kancelárie.
• vypracovanie a podanie dokumentov potrebných pre zápis virtuálneho sídla do obchodného registra Slovenskej republiky a živnostenského registra Slovenskej republiky, vrátane právneho zastúpenia advokátskou kanceláriou v týchto konaniach na základe plnej moci.
• zriadenie virtuálneho sídla na dobu určitú alebo na dobu neurčitú
• označenie sídla spoločnosti obchodným menom vašej spoločnosti v nehnuteľnosti
• prijímanie, preberanie a úschova listových zásielok
• advokátska kancelária poskytuje obchodným spoločnostiam, ktoré majú zriadené virtuálne sídlo spoločnosti v nehnuteľnosti, bezplatné právne poradenstvo osobne v sídle advokátskej kancelárie
• minimálne náklady
• STABILITA ADRESY

Cena balíka služieb virtuálneho sídla sa určuje dohodou medzi advokátskou kanceláriou a obchodnou spoločnosťou. V prípade aj založenia Vašej novovznikajúcej spoločnosti poskytujeme zľavu z ceny balíka.
V prípade záujmu je možnosť doplnkovej služby a to informovanie obchodnej spoločnosti o doručení poštovej zásielky prostredníctvom emailu prípadne preposielanie pošty.


Potrebujete si založiť obchodnú spoločnosť?


V prípade, ak by ste si chceli založiť novú obchodnú spoločnosť, založíme Vám túto spoločnosť prostredníctvom

Kontaktujte násKONTAKT

Navštívte nás na adrese:
JUDr. Juraj Füzer
M. R. Štefánika 1256/22,
075 01 Trebišov

alebo nás môžete kontaktovať nasledovným spôsobom:
Tel./Fax: 056 / 672 75 75
Mobil: 0905 346 323
Email: juraj.fuzer@gmail.com
advokat@fuzer.sk

NÁJDETE NÁS V TEJTOSpôsob platby určuje klient po dohode s advokátom.
Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:
v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie, prevodom na účet advokátskej kancelárie.

 
Účet vedený Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Č. účtu: SK76 0900 0000 0001 0584 7654
BIC: GIBASKBX
IČO: 31262597
DIČ: 1024198549
IČ DPH: SK1024198549